shi4 =
sh + Ø4

clan name / maiden name | add a mnemonic for this meaning of

Mnemonic symbol: Christopher MacLeod, leader of the MacLeod clan.

Sherlock Holmes and Christopher MacLeod are fighting for the leadership of the MacLeod clan in the space station's bathroom. - Mnemonic by Matthias, over 3 years ago | add a painting


zhi1 =
zh + Ø1

see 月氏[Yue4 zhi1] and 閼氏|阏氏[yan1 zhi1] | add a mnemonic for this meaning of

Stroke order

No Wikimedia Commons Stroke Order Project data available yet. No user submitted stroke order information available yet.

Sign in to submit stroke order information.

appears as component in

has no simplified variant.

HSK level: 6

Pronunciation: Gorodish elements and their mnemonics (what's this?)

sh

"sh" is for Sherlock Holmes. - Mnemonic by Matthias, over 5 years ago | add a painting

Image by Matthias,
almost 5 years ago
Ø4

"Ø4" is happening in the bathroom of the space station. - Mnemonic by Matthias, over 5 years ago | add a painting

Image by Matthias,
about 5 years ago
zh

George Washington - Mnemonic by Matthias, over 5 years ago | add a painting

Image by Matthias,
about 4 years ago
Ø1

"Ø1" is happening in front of the space station. - Mnemonic by Matthias, over 5 years ago | add a painting

Image by Matthias,
about 5 years ago

Words with


she4

shi4

du4
degrees centigrade (HSK level 6)

wu2

ming2

shi4
anonymous (e.g. author, donor etc)

li3

shi4
Richter (scale)

she4

shi4
Celsius / centigrade

ou1

shi4
Euclid / abbr. for 歐幾里得|欧几里得

shi4

zu2
clan

lu2

shi4
Lushi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡[San1 men2 xia2], Henan

hua2

shi4
Fahrenheit

sha1

men2

shi4

jun1
Salmonella

xing4

shi4
family name

pu3

shi4
Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870

luo2

shi4
Roche / F. Hoffmann-La Roche Ltd

ji2

bo2

te4

shi4

zheng4

hou4

qun2
Gilbert's syndrome

ka3

bo1
西
xi1

shi4

rou4

liu2
Kaposi's sarcoma

yuan2

shi4

xian4
Yuanshi county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄[Shi2 jia1 zhuang1], Hebei

bao1

shi4

luo2

xuan2

ti3
Borrelia, genus of Spirochaete bacteria

bao1

rou2

shi4

luo2

xuan2

ti3
Borrelia, genus of Spirochaete bacteria

yuan2

shi4
Yuanshi county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄[Shi2 jia1 zhuang1], Hebei

ren2

shi4
native / person from a particular place

da4

yue4

zhi1
Tokhara / Tokharians (historic people of central Asia)

lie4

shi4

wen1

biao1
Réaumur temperature scale

tu3

la1

fu2

shi4

jun1
Francisella tularensis

nu:3

wa1

shi4
Nüwa (creator of humans in Chinese mythology)

tu2

lei2

te4

shi4

zong1

he2

zheng4
Tourette syndrome

wei1

shi4

zhu4

yin1

fa3
Wade-Giles transliteration scheme for Chinese

jia1

le4

shi4
Kellogg's (US food manufacturing company)

wei4

shi4
Weishi county in Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1], Henan

wei4

shi4

xian4
Weishi county in Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1], Henan

zuo3

shi4

chun1

qiu1
Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明[Zuo3 Qiu1 ming2] / usually called Zuo Zhuan 左傳|左传[Zuo3 Zhuan4]

ba1

shi4
Pasteur

ke4

lei2

bo2

shi4

jun1

shu3
Klebsiella

shang1

han2

sha1

men2

shi4

jun1
salmonella typhimurium

tang2

shi4

zong1

he2

zheng4
Down's syndrome

bu4

shi4

fei1

ji4
zebra tilapia / Tilapia buttikoferi (zoology)

bu4

shi4

jun1

miao2
Brucella vaccine

tang2

shi4

zheng4
Down's syndrome / mongolism

bu4

lu3

shi4

jun1

bing4
Brucella (infectious disease)

pao2

xi1

shi4
another name for 伏羲[Fu2 Xi1], consort of 女媧|女娲[Nu:3 wa1]

ke4

ya3

shi4

zheng4
Creutzfeldt-Jacob disease CJD

bu4

shi4

gan3

jun1

bing4
brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)

There are no example sentences for .

See 氏 on (opens in new window/tab)

Hanzicraft
MDBG
The English Wikipedia
The English Wiktionary
stroke-order.learningweb.moe.edu.tw
Tatoeba
Google search "氏 stroke order"
Google image search "氏 stroke order"

Log in to write the first comment.