zhuan1 = zhu + an1

11 characters are pronounced "zhuan1":

Take me back to 耑