zhui1 = zhu + ei1

8 characters are pronounced "zhui1":

Take me back to 隹