zheng4 = zh + (e)ng4

13 characters are pronounced "zheng4":

Take me back to 正