zheng1 = zh + (e)ng1

26 characters are pronounced "zheng1":

Take me back to 正