zhong1 = zhu + (e)ng1

17 characters are pronounced "zhong1":

Take me back to 中