jian4 = ji + an4

60 characters are pronounced "jian4":

Take me back to 剑