guan1 = gu + an1

17 characters are pronounced "guan1":

Take me back to 关