xiao1 = xi + ao1

44 characters are pronounced "xiao1":

Take me back to 肖