xian4 = xi + an4

35 characters are pronounced "xian4":

线

Take me back to 陷