zhong4 = zhu + (e)ng4

10 characters are pronounced "zhong4":

Take me back to 仲